Zprostředkování umění

Výuka je zaměřena na aktivní kontakt s výtvarnými díly na výstavách i v plenéru. Účastníci se podílejí na tvůrčích etudách, besedách a diskusích přímo v brněnských galeriích. Praktický kontakt s výtvarnými díly je doplnění dílčími teoretickými výklady a besedami.

 

1. Umění a veřejnost

 • teoretické aspekty společenské úlohy umění
 • úloha umělce ve společnosti
 • minulost a současnost veřejné prezentace umění

2. Historie a současnost muzeí a galerií výtvarného umění

 • podstata a poslání muzea umění (terminologie, historie)
 • muzeum jako instituce a součást provozu umění (významná světová i domácí muzea)
 • aktuální otázku provozu muzeí a galerií, včetně galerií soukromých

3. Interpretace výtvarného díla

 • interpretace jako teoretické bádání i jako umělecký tvůrčí proces
 • mistři interpretace (významní světoví i čeští umělci pracující s principem interpretace)
 • interpretace výtvarného díla jako metodologický problém výtvarné pedagogiky

4. Metody a cíle aktivizující práce na výstavách

 • doprovodné programy na výstavách výtvarného umění – cíle, možnosti, typy
 • galerijní animace, lektorské programy, aktivní knížka
 • odborná příprava lektorů pro práci galerijního animátora

 

Literatura

FIŠER, Z. – HAVLÍK, V. – HORÁČEK, R.: Slovem, akcí, obrazem. MUNI, Brno 2010

FULKOVÁ, M. – HAJDUŠKOVÁ, L. – SEHNALÍKOVÁ, V.: Galerijní a muzejní edukace 1. Praha, UK 2012

HORÁČEK, R.:Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno, CERM 1998

HORÁČEK, R. – ZÁLEŠÁK, J. (eds.) Aktuální otázky zprostředkování umění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007,

HOSTINSKÝ, O.: O socializaci umění. Praha 1902

JŮVA,V.: Vývoj německé muzeopedagogiky. Brno, Paido 1994

KESNER, L.: Muzeum umění v digitální době. Praha, Argo, NG v Praze 2000