Základy psychiatrie a psychoterapie

1. Základy obecné psychiatrie (seznámení se základními psychiatrickými pojmy, vymezení psychiatrie jako oboru; přehled historického vývoje oboru; popis základních symptomatologických a syndromologických kategorií; nosologie, tvorba psychiatrické diagnózy; organizace psychiatrické péče v ČR; základy právní problematiky v oboru)

2. Speciální psychiatrie (seznámení s problematikou jednotlivých diagnostických okruhů v psychiatrii – psychózy, neurózy, poruchy osobnosti, závislostní poruchy; problematika neklidných a agresivních nemocných)

3. Základy psychoterapie (obecná teorie PT, cíle a prostředky psychoterapie, nástroje pro dosažení změny – učení, rozšířené poznání, empatie, změna prožívání, korektivní zkušenost, vhled, terapeutický vztah; terapeutický výcvik, výcvikové instituty; druhy a formy psychoterapie)

4. Psychoterapeutické směry – školy (seznámení s hlavními psychoterapeutickými proudy – hlubinně-psychodynamické, humanistické, kognitivně-behavioorální – a s jednotlivými PT školami – psychoanalýza, individuální psychologie, analytická psychologie, kulturní analýza, transakční analýza, školy humanistické PT, KBT)

 

Literatura

Vencovský E.: Čtení o psychiatrii. Avicenum, 1983

Zvolský P.: Obecná psychiatrie. Karolinum, Praha, 1994

Praško J. A kol.:  Klinická psychiatrie, Tigis Print, 2011

Vymětal Jan a kol.: Obecná psychoterapie, Psyché, 2004

Vymětal Jan: Úvod do psychoterapie, Grada, 2010

Kratochvíl Stanislav: Základy psychoterapie, Portál, 2005

 

Internetové zdroje

www.psychoterapeuti.cz

www.psychiatrie.cz

www.portal.cz